RADIMAT自动插袋机

HAVER RADIMAT自动插袋机适用于各种纸质或者塑编材质;方底或者缝底形式;卷盘包装或者层叠码放的阀口袋,所有机型均可与HAVER包装机相互兼容。